Dokumenti



Dokumentacija za upis-ZAHTJEV - Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO



ZAHTJEV - Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2021.



REGISTAR UGOVORA ZA 2021.



FINANCISJKO IZVJEŠĆE DV ZLATOKOSA BOROVO ZA 2021. G.



Financijko izvješće DV ZLATOKOSA BOROVO za 2021. - Potvrda



PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2022. GODINU



RADNO VRIJEME SA STRANKAMA



2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA DV ZLATOKOSA ZA 2021.



Plan nabave za 2022.



Financijski plan DV ZLATOKOSA BOROVO za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.



Kurikulum DV ZLATOKOSA za pedagošku 2021.-2022. godinu



Godišnji plan i program rada DV ZLATOKOSA za pedagošku 2021.-2022. godinu



Dokumentacija za upis- Kucni red



Dokumentacija za upis- Brošura, Prvi dani u vrtiću



Dokumentacija za upis- Ugovor



Dokumentacija za upis- Suglasnost



Dokumentacija za upis- Izjava, fotografije



Dokumentacija za upis- Izjava, obrada podataka



Dokumentacija za upis- Inicijalni upitnik



Dokumentacija za upis- Zahtjev



Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO za pedagošku 2020.- 2021. godinu.



UPUTE ZA SPRIJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD PREDŠKOLSKIH UASTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.



P R A V I L N I K o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DJEČJEM VRTIĆU ZLATOKOSA BOROVO



FINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA 2020



BILANCA



OBVEZE



PR-RAS



P-VRIO



RAS-funkcijski



REFERENTNA STRANICA



ZLATOKOSA 12-2020



Financijski plan za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023.



PLAN NABAVE 2021



Procedura naplate prihoda



Procedura stvaranja ugovornih obveza



Procedura blagajničkog poslovanja



Procedura zaprimanj i provjere računa te plaćanja po računima



PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI-VRTIĆ ZLATOKOSA



Registar ugovora za 2019.



20.-21. Godišnji plan i program rada DV ZLATOKOSA BOROVO



2021.Plan klasifikacijskih oznaka



KURIKULUM 20.-21.



Godišnje Izvješće



Godišnje Izvješće - info



ODLUKA O SLUŽBENIKU ZA INFORMISANJE



PRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA



PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA



ZAHTIJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA - obrazac



STATUT Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO



ETIČKI KODEKS



Pravilnik o radu 2014.



PEDAGOŠKI STANDARD



ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA



ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU



Plan evakuacije - revidiran - 2021.