DokumentiPLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2022. GODINURADNO VRIJEME SA STRANKAMAIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA DV ZLATOKOSA ZA 2021.Plan nabave za 2022.Financijski plan DV ZLATOKOSA BOROVO za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.Kurikulum DV ZLATOKOSA za pedagošku 2021.-2022. godinuGodišnji plan i program rada DV ZLATOKOSA za pedagošku 2021.-2022. godinuDokumentacija za upis- Kucni redDokumentacija za upis- Brošura, Prvi dani u vrtićuDokumentacija za upis- UgovorDokumentacija za upis- SuglasnostDokumentacija za upis- Izjava, fotografijeDokumentacija za upis- Izjava, obrada podatakaDokumentacija za upis- Inicijalni upitnikDokumentacija za upis- ZahtjevIzvješće o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO za pedagošku 2020.- 2021. godinu.UPUTE ZA SPRIJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD PREDŠKOLSKIH UASTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.P R A V I L N I K o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DJEČJEM VRTIĆU ZLATOKOSA BOROVOFINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA 2020BILANCAOBVEZEPR-RASP-VRIORAS-funkcijskiREFERENTNA STRANICAZLATOKOSA 12-2020Financijski plan za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023.PLAN NABAVE 2021Procedura naplate prihodaProcedura stvaranja ugovornih obvezaProcedura blagajničkog poslovanjaProcedura zaprimanj i provjere računa te plaćanja po računimaPRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI-VRTIĆ ZLATOKOSARegistar ugovora za 2019.20.-21. Godišnji plan i program rada DV ZLATOKOSA BOROVO2021.Plan klasifikacijskih oznakaKURIKULUM 20.-21.Godišnje IzvješćeGodišnje Izvješće - infoODLUKA O SLUŽBENIKU ZA INFORMISANJEPRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMAPRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMAZAHTIJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA - obrazacSTATUT Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVOETIČKI KODEKSPravilnik o radu 2014.PEDAGOŠKI STANDARDZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINAZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJUPlan evakuacije - revidiran - 2021.