OSNOVNI PODACI

Organizirani predškolski odgoj u Općini Borovo započeo je 1992. godine u okviru Osnovne škole.
Tadašnji naziv vrtića bio je "Maslačak", imao je 83 upisane djece uzrasta od 3-7 godina raspoređenih u 4 odgojne skupine. Vrtić je ovako djelovao sve do reintegracije, odnosno do izgradnje nove zgrade vrtića koja je započela 1977. godine.
Vrtić su izgradili UNTAES i USAID. Značajni pojedinci koji su se istakli u idejnom rješenju i izgradnji vrtića su Gospodin Jesus Barera, Seradanian, Gospođa Montgomeri.
Otvaranje nove zgrade vrtića bilo je 07.07.1998.Ovo je prvi vrtić otvoren u povijesti Borova.
Osnivač vrtića je Općina Borovo. Kapacitet vrtića je za 120 djece.
Rad u novom objektu započeo je u pedagoškoj 1998/1999 sa upisanih 78 djece u tri odgojne skupine.
Vrtić je registriran nakon reintegracije 23.08.1999. pod nazivom Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO.
-Pedagoška 1999/2000 započela u dvije odgojne skupine sa 43 djece.
-U 2000/2001 godini rad je nastavljen u dvije odgojne skupine sa 52 djece.
-Pedagoška godina 2001/2002 započela je sa 53 djece raspoređene u dvije skupine.
-U 2002/2003 godini upisano j 51 dijete rad se odvijao u dvije skupine.
-Pedagoška 2003/2004 započela je sa upisanih 55 djece i dvije skupine.
-U 2004/2005 godini upisalo se 56 djece u dvije skupine.
-2005/2006 pedagoška godina započela je sa 75 upisane djece u tri odgojne skupine.
-Pedagoška 2006/2007 ukazala je na povećanje broja djece upisane u vrtić njih 94 raspoređeno je u tri skupine.
-2007/2008 godine rad je nastavljen u tri skupine sa upisanih 96 djece. Budući da je broj upisane djece dostigao cifru od 113 formirana je i četvrta odgojna skupina.
-Pedagoška 2008/2009 nastavljena je sa četiri odgojne skupine i upisanih 100 djece na početku godine.
-2009/2010 godina započela je sa tri odgojne skupine i upisanih 85 djece.
-Godina 2010/2011 realizirana je sa upisanih 80 djece u tri skupine na početku godine.
-2011/2012 pedagoška godina započela je sa 81 dijete i tri skupine.
-U 2012/2013 godini upisano je 82 djece u tri skupine.
-Pedagoška 2013/2014 godina započela je sa tri skupine i 81 djetetom.
-Pedagoška 2014/2015 započela je sa tri skupine u redovnom programu i jednom skupinom u kraćem programu predškole koji je od ove godine obavezan. Ukupan broj djece na početku godine bio je 106 djece.
-2015/2016 pedagoška godina započinje sa četiri skupine u redovitom programu i jednom skupinom u kraćem programu predškole. Broj djece na početku devetog mjeseca je 114 djece da bi na kraju godine broj bio 120 djece.
-Pedagoška 2016/2017 godina započela je sa 4 skupine u redovitom programu  koje pohađa 100 djece i jednom skupinom kraćeg programa predškole sa 12 djece.
-U pedagoškoj 2017/2018 godini upisano je 85 djece u redovitom programu te 5 djece u kraćem programu predškole, raspoređenih u 4 skupine. 
-2018/2019 pedagoška godina započela je sa 4 skupine u kojima je raspoređeno 87 djece u redovitom programu i 4 djece kraćeg programa predškole koja su uključena u predškolu sa djecom iz redovitog programa tri puta tjedno po 2,5 sata od 1.10.2018. do 31.5 2019.
Broj djece u skupinama varira tijekom godine. 
-U pedagoškoj  2019/2020 godini formirane su 4 skupine upisano je na samom početku godine 94 djece. 
Budući da veoma mali broj roditelja djece koja pohađaju vrtić  zaposlena, ne postoji potreba za zbrinjavanjem dok su roditelji na poslu.Dio roditelja se bave poljoprivredom. Sve ovo dovodi do toga da se u zimskim mjesecima značajno smanji broj djece koja pohađaju vrtić. Ovakva situacija otežava planiranje broj zaposlenih odgojitelja i broj skupina.
Tijekom godine rad u vrtiću bio je obustavljen od 16.3.-18.5.2020.  zbog proglašene epidemije uslijed bolesti COVID-19. u nastavku rad se odvijao sukladno uputama i preporukama MZO i HZJZ.
- Pedagoška 2020.-2021. godina organizirana je 4 skupine sa 90 djece na samom početku, sukladno epidemiološkim mjerama te uputama MZO i HZJZ.
- U pedagoškoj 2021.-2022. godini upisano je 97 djece raspoređenih u 5 odgojno- obrazovnih skupina te je formiranjem pete skupine broj djece prilagođen pedagoškom standardu kao i epidemiološkim mjerama i preporukama.