PROGRAMI

1) U Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO provodi se redoviti program ranog i predškolskog odgoja za djecu uzrasta 1 godine do polaska u školu.
Program se provodi dvojezično. Na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu uz obaveznu realizaciju hrvatskog jezika u svakoj skupini od 2 sata dnevno.

Programi po duljini boravka i cijena usluga vrtića:

1. 9,5 satni   -  380, 00 kn

2. 6,5 satni - 350,00 kn

 3. 5,5 satni program - 250,00 kn


2) Program predškole realizira se:

- u okviru redovitog programa  vrtića u  skupini predškolaca 

- kraći program predškole za djecu koja ne pohađaju redovite programe u trajanju 250 sati od 01.10.do 31.05.


3)U planu je realizacija Kraćeg programa učenja engleskog jezika za što je neophodna verifikacija Plana i programa iz nadležnog Ministarstva. Plan je u izradi.