UPISI

   Upis djece u novu 2019 - 2020 pedagošku godinu u Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO, provoditi će se u toku mjeseca lipnja i srpnja 2019.  te od 27. kolovoza 2019.godine. U skladu sa Pravilnikom o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO ( čl. 10, stavak 5 )   Upis djece u Dječji vrtić moguć je i tijekom godine sukladno potrebama roditelja i raspoloživim kapacitetima vrtića . 
 
   Djeca se upisuju u redovite programe koji se razlikuju po dužini boravka djece u vrtiću  9,5 satni , 6,5 satni, 5,5 satni. 
   Vrtić je za djecu otvoren od 6,00 do 15,30 sati.
   Cijena usluge je sukladna dužini boravka: 9,5 satni  = 380,00 kn, 
                                                                           6,5 satni  = 350,00 kn,
                                                                           5,5 satni = 250,00 kn.
   Sukladno Mjerilima za upis i Mjerilima za naplatu usluga koje donosi Osnivač, navedene cijene plaćaju roditelji u slučajevima kada jedan roditelj ima prebivalište na području Općine Borovo. U ostalim slučajevima roditelji plaćaju punu ekonomsku cijenu.
   Kraći program predškole sa početkom od 1.10. 2019. u trajanju od 250 sati godišnje ( ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9,30 do 12,00 sati) je besplatan.
  Djeca se upisuju u:
 A)   4 skupine u okviru redovitog programa, :
   - 1-3 g. 
   - 3-4 g. 
   - 4-5 g.
   - 5-6 Gg. predškolski uzrast - redoviti program u okviru koje se provodi i obvezni program predškole.
B)  kraći program predškole u trajanju 250 sati godišnje ( ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9,30 do 12,00 sati).

   Odluka o Planu upisa u pedagošku 2019/2020 godinu, donesena je na 15. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO, održanoj 15.5.2019.
   Sva potrebna dokumentacija može se preuzeti u vrtiću ili na ovoj stranici. 
   Preuzimanje dokumentacije i predaja zahtjeva moguće je svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati u prostoru vrtića na adresi N.Tesle bb Borovo. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel 032 439 542 - 0954071371

   Potrebna dokumentacija:

1. Izvadak iz matice rođenih ili rodni list 

2. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (ovjerena kod nadležnog pedijatra)

3. Kopija osobne iskaznice jednog roditelja

4. Dokumenti za preuzimanje: 
    - 
Izjava- Privola - Fotografije (MS Word dokument)

    - Inicijalni upitnik (MS Word dokument)
    - 
IZJAVA- PRIVOLA - OBRADA PODATAKA (MS Word dokument)

    - PRVI DANI  U  VRTIĆU (MS Word dokument)

    - Suglasnost (MS Word dokument)

    - Ugovor (MS Word dokument)

    - ZAHTJEV - Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO (MS Word dokument)

    - КУЋНИ РЕД ЋИР. (MS Word dokument)
    - INICIJALNI UPITNIK – КRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE (MS Word dokument)

    - Ugovor – KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE (MS Word dokument)

    - ZAHTJEV - KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE (MS Word dokument)