UPRAVNO VIJEĆE

Dječji vrtić ZLATOKOSA  B O R O V O

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-05/19-01/15

URBROJ: 219/04-JT-1-03-19-01

Borovo, 15.5.2019.

 

                Na temelju čl.43 Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO, Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                           S A Z I V A

15. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana

17.5.2019.  god. (petak)  u prostorijama Dječjeg vrtića, sa početkom u 16,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

 

                                                          D N E V N I       R E D :

 

1. Usvajanje zapisnika sa  14. sjednice UV   DV ZLATOKOSA BOROVO.

2. Zapošljavanje jednog odgojitelja/ice na određeno vrijeme  - razmatranje prijava

na raspisani natječaj, odabir kandidata  - Odluka.

3.Plan upisa djece  u DV ZLATOKOSA   za pedagošku 2019 /2020 godinu. - Odluka .

   ( Suglasnost Osnivača - usvojena na sjednici Općinskog vijeća od 14.5.2019.)

4. Realizacija projekta - Provođenje postupka usklađivanja poslovanja vrtića s GDPR-om.

Isplata za obavljene poslove ( SYNERGY Q  Zagreb)  - Odluka.

(Uputiti zamolbu Osnivaču za podmirenje troškova računa za obavljene poslove)

4. Izvješća o :

A)  Realizirani poslovi:   

      - radovi na uređenju  vanjskog dijela oko vrtića su konstantni i nisu završeni,

      - napravljen plan godišnjih odmora za 2019. za sve zaposlene,

 B) U okviru projekta “ Poboljšanje uvjeta u dječjim vrtićima “ Ministarstva za demografiju i Općine Borovo ,  vršena je rekonstrukcija vrtića od 1.10.2018.;

     - 7. 5.2019. - održan sastanak o primopredaji - budući da popravci nisu urađeni  , načelnik je odlučio da se pokrenu mehanizmi zadužnica i navedeni radovi urade sa drugim izvođačima,

C) Planirani poslovi:

- uređenje prostora ispred vrtića - postaviti betonske ploče za prostor gdje se mogu ostavljati bicikli, na ostalom dijelu do parkinga postaviti kamen,

- provesti anketu za  roditelje o potrebama za pohađanje vrtića u 6. i 7. mjesecu 2019. te nastavak pohađanja vrtića od 1.9. 2019. godine kako bi se napravila organizacija rada  u ljetnjem periodu i plan upisa za novu pedagošku godinu,

5.Informacije:

 Aktivnosti sa djecom:

A) Realizirano:

- za svu djecu predškolskog uzrasta izrađene karakteristike za polazak u školu koje se dostavljaju pri upisu u školu zajedno sa potvrdom o pohađanju predškole.Za svu  djeca našeg vrtića izrađuju se Razvojne mape. U njima se od upisa djeteta u vrtić unose podaci o djetetu , prate njegove razvojne faze i karakteristike, bilježe , dokumentiraju fotografijama i dječjim crtežima. Na ovaj način je vidljiv razvojni put svakog djeteta.

 B) Planirano:  

- posjeta DVD- u Borovo - upoznavanje sa opasnostima od požara ,

- likovna izložba u galeriji - na temu “ Borovo u dječjim očima”,- 20.5.2029.

- Dan Općine i dan Škole - 22.5.2019. učestvovanje predškolaca na svečanoj akademiji u školi,

- Završna svečanost predškolaca - 14.6.2019.- pod nazivom „ Nek živi ljubav“

6. Razno.

 Članovi Upravnog vijeća dužni su se pozivu odazvati u naznačeno vrijeme, za eventualnu spriječenost najaviti Predsjedniku Upravnog vijeća.

                 

                                PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: Milan Poznanović

______________________________________________________________________________________________


          ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 15.SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA


   Z A P I S N I K

  Sa 15. sjednice Upravnog vijeća u 5 mandatu održane dana 17.5.2019.godin u prostorijama Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO

  s početkom u 16,00 sati


   Z A K L J U Č A K

  1.    Usvaja se zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća.

 

  O DL U K A

 2. Donosi se odluka o zapošljavanju odgojiteljice LJUBICE MIČIĆ za rad na određeno puno radno  vrijeme  do 30.6. 2019. 

 

  

    O DL U K A

  3. Donosi se odluka o Planu upisa djece u DV ZLATOKOSA BOROVO za 2019-2020 pedagošku godinu.

 

   Z A K LJ U Č A K 

  4. Usvajaju se izvješća ;

  - o realiziranim poslovima,

  - o realizaciji projekta “Poboljšanje uvjeta u dječjim vrtićima”,

                                      - o planiranim poslovima,


    Z A K L J U Č A К

  5.    Usvajaju se informacije;

  - o aktivnostima sa djecom.

_________________________________________________________________________________________________________________________


  ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO U SAZIVU OD 2018. GODINE

 1.  PREDSTAVNICI OSNIVAČA OPĆINE BOROVO:

 - Srđan Jeremić, 

 - Srđana Španović,

 - Milan Poznanović.

 2. PREDSTAVNIK RODITELJA:

  - Dragan Rakazović.

 3. PREDSTAVNICA ODGOJITELJA:

 -  Zorica Kovačević.


_________________________________________________________________________________________________________________

 Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO

N.Tesle bb, 32 227, Borovo

 

 

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-05/18-01/1

UBROJ: 2196/04-JT-1-03-18-08

 

U Borovu, 31.1.2018.

 

 

                                Na temelju čl.44  Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO,

Upravno  vijeće na 1. redovnoj sjednici održanoj 31.1.2018. godine, donosi

 

 

 

                                                      O D L U K U

 

                                   o  Poslovniku o radu  Upravnog vijeća  

                                      DV ZLATOKOSA BOROVO ,

 

 

 

 

I       Poslovnik o radu Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA BOROVO donesen je u cijelosti.

 

 

II     Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća vijećnicima će se dostavljati na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu , sukladno osobnom izjašnjavanju.

 

II     Na sjednicama Upravnog vijeća može prisustvovati osim članova i druge osobe sukladno Poslovniku i osiguranju javnosti rada vijeća i to najviše tri osobe koje su dužne prethodno najaviti svoje prisustvo u vrtić.

 

IV    Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                                  Milan Poznanović

____________________________________________________________________________________________________________________