UPRAVNO VIJEĆE

Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-05/21-01/30

URBROJ: 219/04-ЈТ-1-03-21-01

Borovo, 26.4.2021.

Na temelju čl. 43. Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO , Predsjednik Upravnog vijeća

S A Z I V A

30. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana

27.4.2021. god. (utorak) u 15,30 sati u prostoru vrtića.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I R E D :

1.Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA BOROVO.

2. Plan upisa djece  u DV ZLATOKOSA   za pedagošku 2021. -2022. godinu. - Odluka . ( Prilog 1)

   ( Suglasnost Osnivača - donesena na 31. sjednici Općinskog vijeća  održanoj 1.4.2021.)

3. Raspisivanje natječaja za rad na neodređeno vrijeme za 2 odgojitelja/ice - Оdluka.

4. Izvještaji о :

  • kupljena kosilica za košenje dvorišta ( 3.500,00 kn),

  • kupljen aparat za otpuhivanje trave i lišća sa betona i gumenih podloga ( 1.500,00 kn),

  • napravljeno spremište za odlaganje sportske opreme na dvorištu ( od drvenih paleta- napravio domar) biti će postavljeno na terasi. U istom spremištu će biti odložene i neophodne stvari u slučaju opasnosti u skladu sa Planom evakuacije,

  • izrađene su i klupe za dvorište ( od drvenih paleta- izradio domar),

  • i drugi pješčanik je prekriven kako bi bio zaštićen od sunca ( konstrukcija napravljena od željeznih cijevi od stare ograde - napravio domar)

  • kupljen je novi pisač u boji, ( mogu će je ispisivati i papir A3 formata) postojeći je pokvaren popravak nije isplativ, star je desetak godina teško je naći dijelove. Budući da se za potreba izrade raznih didaktičkim materijala i poticaja puno koristi pisač u boji neophodan je za rad. Prema ponudama iznos je oko 3.500,00 kn.

B) Potrebno postaviti komarnike na prozore kako bi se onemogućio ulazak kukaca u prostor gdje djeca borave. Ima djece alergične na ubod insekata te bi bilo dobro postaviti bar za jedan prozor u svakoj prostoriji, toaletima, hodnicima. Zatražena ponuda iznos je 2.500,00 kn.

C) Aplicirano je na ostvarivanje sredstava od SNV-a za kapitalne investicije, za nabavku opreme za dvorište. Prema saznanjima projekat je prošao. Iznos je 20.000,00 kn.

D) Osnivač će vrtiću donirati beskontaktni mjerač temperature koji se fiksira na zid te će tako biti omogućena bolja kontrola zdravlja djece koja dolaze u vrtić.

E) Crveni križ -Vukovar vrtiću je donirao kofer prve pomoći sa popratnim sadržajem.

4.Informacije:

Аktivnosti sa djecom:

- aktivnosti u vrtiću usklađene su sa epidemiološkim preporukama, prilagođeni su materijali za rad, osmišljeni su novi načini za realizaciji aktivnosti.

A) Realiziranо:

- 2.4.2021. - poticajni igrokaz ( dramska grupa vrtića) "Uskrsni zec"- za svaku skupinu posebno,

-7.4. 2021. Svjetski dan zdravlja- briga o zdravlju- " Kviz o zdravlju" ( starije skupine),

-22.4.2021. -Dan planete zemlje-aktivnosti o očuvanju planete i recikliranju,-posjeta reciklažnog dvorišta u Borovu,-sadnja cvijeća u dvorištu , viseći vrtovi ( starije skupine)

B) Planiranо:

- Uskršnje aktivnosti- bojanje jaja i izložba ukrašenih jaja u suradnji sa Udrugom Plavi Dunav iz Borova, čestitke , 30.4.2021.poticajni igrokaz ( dramska grupa vrtića).

- Dan Općine – ( starije skupine) šetnje kroz Borovo, institucije, stare kuće u Borovu ( posjete neće biti realizirane zbog epidemioloških mjera)

- 25.5.20201. Međunarodni dan sporta- sportske aktivnosti na dvorištu,

-31.5.2021. -Završna svečanost predškolaca ( samo za predškolce i njihove roditelje) održati će se na dvorištu vrtića zbog epidemioloških mjera. Datum će biti prilagođen vremenu.

5.Razno.Članovi Upravnog vijeća dužni su se pozivu odazvati, eventualnu spriječenost najaviti Predsjedniku Upravnog vijeća.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Мilan Poznanović 

 ______________________________________________________________________________________________________________

ODLUKE I ZAKLJUČCI UPRAVE DV ZLATOKOSA BOROVO S 29. SJEDNICA:


                                                                                               1 . ZAKLJUČAK

                                  o usvajanju zapisnika i od 28 . sjednice Upravnog odbora.


      2. OD LU KA

                                o usvajanju Prijedloga Plana upisa djece u vrtić za pedagošku 2021.-2022. godinu.

       

   3. ZAKLJUČAK

                                                                  o    usvojenim Izvješćima

   

                                                           4.Z AK LJ U Č AK

                                                                   o usvojenim Informacijama.                                                          5.Z AK LJ U Č AK

                                                                      o točki razno.
                                           


      

  ČLANOVI UPRAVE DV ZLATOKOS BOROVO SAZIVANI OD 2018.

 1. PREDSTAVNICI OSNIVAČA OPĆINE BOROVO:

 - Srđan Jeremić, 

 - Srđana Španović,

 - Milan Poznanović- predsjednik.

 2. RODITELJSKI ZASTUPNIK:

  - Dragan Rakazović.

 3. PREDSTAVNIK ODGOJITELJA:

 - Zorica Kovačević.


_______________________________________________________________________________________________________________

 Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO

N.Tesle bb, 32 227, Borovo

 

 

UPRAVNO VIJEĆE

CLASS: 601-05 / 1 8 -0 1 / 1

BROJ: 2196 / 04-JT-1-03-1 8 -08

 

U Borovu, 31 . 1 0,201 8 .

 

 

                                Sukladno članku 44. Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO, 

Upravno vijeće 1 . redovna sjednica održana 31 . 1 0,201 8 .  godine,  donosi 

 

 

 

                                                      ODLUKA

 

                                   o Poslovniku o radu Upravnog odbora  

                                      DV ZLATOKOSA BOROVO , 

 

 

 

 

Poslovnik o radu Upravnog odbora DV ZLATOKOSA BOROVO također je u cijelosti usvojen.

 

 

II Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća dostavljaju se vijećnicima na srpskom jeziku i ćirilici, u skladu s osobnom izjavom.

 

II Osim članova, sjednicama Upravnog odbora može prisustvovati i druga osoba u skladu s Poslovnikom i osiguravajući javnost rada vijeća, do tri osobe koje su dužne najaviti svoju prisutnost u vrtiću u unaprijed.

 

IV. Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVE:

                                                                  Milan Poznanović

______________________________________________________________________________________________________________