UPRAVNO VIJEĆE

  Dječji vrtić ZLATOKOSA  B O R O V O

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA:003-07/22-01/1

URBROJ: 219/04-JT-1-03-22-01

Borovo, 14.1.2022.

 

                Na temelju čl. 41 Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO,  ravnateljica

 

                                                                    S A Z I V A

1. sjednicu Upravnog vijeća u novom sazivu, Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana

19.1.2022.  god. (srijeda  )  u prostorijama Dječjeg vrtića, sa početkom u   10,00   sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

 

                                                          D N E V N I       R E D :

 

1. Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice UV   DV  ZLATOKSA BOROVO.

2. Razrješenje članova UV zbog isteka mandata imenovanih od strane Osnivača i predstavnika Odgojitelja - Odluka.

3. Konstituiranje novog  Upravnog vijeća ustanove i potvrda mandata- Odluka.

    -Izvješće ravnatelja/ice o imenovanju odnosno izboru članova Upravnog vijeća od strane Osnivača i predstavnika Odgojitelja.

- Verifikacija mandata članovima UV imenovanih od strane Osnivača i predstavnika Odgojitelja. ( Prilog 1)

4. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA BOROVO - Odluka. ( Prilog 2)

5. Izbor Predsjednika/ice Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA BOROVO - Odluka.

6. Imenovanje osobe koja će voditi zapisnike sa sjednica Upravnog vijeća - Odluka.

7. Raspisivanje natječaja za imenovanja ravnatelja/ice DV ZLATOKOSA  BOROVO - Odluka.( Prilog 3)

8. Izvješća:

 - zapošljavanje kuharice na određeno vrijeme- zamjena zbog bolovanja,

 - učestvovanje na stručnom skupu za ravnatelje- prezentacija vrtića i  teme “Refleksivna praksa” ( na poziv savjetnice za ravnatelje predškolskih ustanova, ravnateljica će sudjelovati kao predavač). 

- preporuke epidemiologa zbog oboljelog djeteta od COVID-19 ( prvi slučaj oboljenja),                                                                                 

9. Informacije:

 Aktivnosti sa djecom:

- realizacija aktivnosti je usklađena sa epidemiološkim mjerama i preporukama, zajedničke aktivnosti se realiziraju na dvorištu ili posebno za svaku  skupinu u sobi dnevnog boravka,

   A) Realizirano:

- 25.12.2021. i 5.1.2022. - božićne aktivnosti,

- 31.12.2021. - novogodišnja svečanost “Sretna i Srećko”, interna svečanost samo za djecu, za svaku grupu posebno ( dramska grupa vrtića) dolazak Djeda Mraza, podjela paketića, ( paketiće osigurao Osnivač).     

B) Planirano:

- Sv.Sava 27.1.2022. - poticajni igrokaz ( snimljeni prikazi dramske grupe vrtića, prikazati u svakoj grupi), izložba dječjih radova u biblioteci SKD Prosvjeta Borovo,       

- Valentinovo- Sv.Trifun- legende i priče,

10.Razno.

 

  Članovi Upravnog vijeća dužni su se pozivu odazvati u naznačeno vrijeme, a eventualnu spriječenost

pravovremeno najaviti.

                 

RAVNATELJICA:

Radmila Latas                      ODLUKE I ZAKLJUČCI UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO SA 35. SJEDNICE:


                                                                                    1 . ZAKLJUČAK

                                  o usvajanju zapisnika  sa 34. sjednice Upravnog vijeća.

      2. ODLUKA

                   o razrješenju dužnosti gospodina Dragana Rakazović, člana Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA BOROVO.

                                                                       3. ODLUKA   

   o imenovanju gospođe Adriane Mirosvaljević za člana Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA BOROVO

                                                                     4. ODLUKA 

               o donošenju Izmjena i dopuna proračuna DV ZLATOKOSA BOROVO za 2021. godinu.

                                                                     5. ODLUKA

             o donošenju Financijskog plana DV ZLATOKOSA BOROVO za 2022. g. sa projekcijama za 2023. i 2024. g.

                                                                      6. ODLUKA

               o isplati božićnice za zaposlene DV ZLATOKOSA BOROVO u iznosu od 1000,00 kn neto.

                                                                     7.Z AK LJ U Č AK

                                                            o usvojenim Izvješćima

                                                                    8 . ZAKLJUČAK

                                                             o usvojenoj Informaciji.


                                                           


                                                          
                                           


      

  ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO U SAZIVU  OD 2018. GODINE

 1. PREDSTAVNICI OSNIVAČA OPĆINE BOROVO:

 - Srđan Jeremić, 

 - Srđana Španović,

 - Milan Poznanović- predsjednik.

 2.  PREDSTAVNIK  RODITELJA:

  - Dragan Rakazović.

 3. PREDSTAVNIK ODGOJITELJA:

 - Zorica Kovačević.


____________________________________________________________________________________________________________________