UPRAVNO VIJEĆE


 Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA:003-07/22-01/8

URBROJ: 2196-9 -1-03-22-01

 

Borovo, 27.9.2022.

                Na temelju čl. 43. Statuta  Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO , Predsjednik Upravnog vijeća 

                                                                S  A Z  I  V A

8. sjednicu Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana 

29.9.2022. god. (četvrtak) u 15,30  sati u prostoru vrtića.

Za sjednicu je predložen slijedeći

                                                           D  N E V N I     R E D :

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA BOROVO.

2. Donošenje  Godišnjeg  plana i programa odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO  za pedagošku 2022. - 2023. godinu ( nakon rasprave i zaključaka  na Odgojiteljskom vijeću) - Odluka.( Prilog 1)  

3. Donošenje Kurikuluma DV ZLATOKOSA za razdoblje 2022.- 2027. -Odluka. ( Prilog 2)

4. Raspisivanje natječaja za rad na određeno vrijeme - Odluka;

 - 1 odgojitelja/ice -pripravnika/ice,  ( sredstva osigurana preko HZZ-a)

5. Izvješća o :

- Izvršena primopredaja sportske dvorane, radovi su završeni, može se koristiti za potrebe djece, time su znatno poboljšani uvjeti za realizaciju tjelesnih aktivnosti. Postavljena je i nova oprema.

- Završeno je postavljanje svih garderobnih ormarića - nabavljeni od stredstva kroz kapitalne investicije ZVO-a i sredstava koja se osiguravaju od MZO-a.

6. Informacije:

Aktivnosti sa djecom:

A) Realizirano ( od prošle sjednice):

- 10.9.2022. - HOO- sportske aktivnosti na dvorištu vrtića,

- 23.9.2022. - Prvi dan jeseni- zajednička aktivnost na dvorištu ( dramska grupa vrtića)

B) Planirano:

- 4. i 5. 10.2022. - 22 Dječja likovna radionica,

- 7.10. 2022.-Dan starih - u saradnji sa Udrugom umirovljenika Borovo- svečani program u Kulturnom centru,

- Odlazak na predstavu u Dječje kazalište Osijek,

- 13.10.2022.- Dječja olimpijada u organizaciji VSNM VSŽ,

- 17.10. 2022. Dan bijelog štapa - dolazak pjesnike Gordane Pavić, pjesme na braillovom pismu,

- Dani zahvalnosti za plodove zemlje,

- Mjesec knjige- posjeta školskoj knjižnici, odlazak u Prosvjetinu biblioteku - radionice za djecu.

7. Razno.

 

 Članovi Upravnog vijeća dužni su se pozivu odazvati,  eventualnu spriječenost  najaviti Predsjedniku Upravnog vijeća.                

                                                 

                                                                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: Мilan Poznanović
ODLUKE I ZAKLJUČCI UPRAVNOG VIJEĆA  DV ZLATOKOSA BOROVO SA 7. SJEDNICE:


                     ZAKLJUČAK

 1.  Usvaja se Zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća . 


                ODLUKA

1.   Donosi se Izvješće o ostvarenju plana i programa rada DV ZLATOKOSA BOROVO za 2021.- 2022. godinu.


               ZAKLJUČAK

1. Izvješća su usvojena.


                 ZAKLJUČAK

1. Usvojenе informacijе.     

                  


 

                     


_______________________________________________________________________________________________________________

                    ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA  Dječjeg vrtića ZLATOKOS BOROVO U 6. MANDATU (OD 2022. GODINE) SU:

PREDSTAVNICI OSNIVAČA OPĆINE BOROVO:

1. Milijana Čavić

2. Srđana Španović

3. Milan Poznanović- predsjednik

PREDSTAVNIK RODITELJA:

4. Adriana Mirosavljević

PREDSTAVNIK  ODGOJITELJA:

5. Svetlana Nenić