UPRAVNO VIJEĆE

Dječji vrtić ZLATOKOSA  B O R O V O

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA:601-05/19-01/1

URBROJ: 219/04-JT-1-03-19-01

Borovo, 2.4.2019.

 

                Na temelju čl.43 Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO, Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                           S A Z I V A

13. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana

4.4.2019.  god. (četvrtak)  u prostorijama Dječjeg vrtića, sa početkom u 16,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

 

                                                          D N E V N I       R E D :

 

1. Usvajanje zapisnika sa  12. sjednice UV   DV ZLATOKOSA BOROVO.

2. Zapošljavanje jednog odgojitelja/ice na određeno vrijeme  - razmatranje zamolbi

na raspisani natječaj, odabir kandidata  - Odluka.

3. Izvješća o :

A)  Realizirani poslovi:      

      - radovi na uređenju dvorišta, bojanje igračaka , učvršćivanje ograde, 

 B) U okviru projekta “ Poboljšanje uvjeta u dječjim vrtićima “ Ministarstva za demografiju i Općine Borovo ,  vršena je rekonstrukcija vrtića od 1.10.2018.;

      - radovi na sanaciji unutrašnjeg i vanjskog dijela vrtića je završena, 

- potrebno popraviti manje nedostatke,

- očekuje se primopredaja ,

C) Planirani poslovi:

       - zbog radova na rekonstrukciji vrtića potrebno je urediti vanjski prostor oko vrtića , pomjeriti kapiju u ravnini sa zgradom vrtića, montirati vrata na dvorištu kako bi sve bilo zatvoreno i sigurno za boravak djece na dvorištu,

4.Informacije:

 Aktivnosti sa djecom:

A) Realizirano:

- Proljetne aktivnosti,

- Poticajni igrokaz - Prvi dan proljeća - 21.3.2019.

- Putujuće kazalište – Čarobna scena – 4.4.2019.

 B) Planirano:  

- Posjet srednjoj školi N.Tesla - robotičke radionice - predškolci - 15.4.2019.

- Uskršnje aktivnosti,

- Igrokazi - obilježavanje Uskrsa -19.4. i 26.4. 2019.

- Sukladno planiranim aktivnostima unutar skupina moguće su aktivnosti na temu - “ Dani voda-22.3.” ,

“ Dan planete zemlje -22.4.”, “ Svjetski dan zdravlja- 7.4.”

- Sportske aktivnosti - pripreme za OFDV ( predškolci).

5. Razno.

  Članovi Upravnog vijeća dužni su se pozivu odazvati u naznačeno vrijeme, za eventualnu spriječenost najaviti Predsjedniku Upravnog vijeća.

                 

                                                                                   PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                                                   Milan Poznanović

_________________________________________________________________________________________________________________________


  ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO U SAZIVU OD 2018. GODINE

 1.  PREDSTAVNICI OSNIVAČA OPĆINE BOROVO:

 - Srđan Jeremić, 

 - Srđana Španović,

 - Milan Poznanović.

 2. PREDSTAVNIK RODITELJA:

  - Dragan Rakazović.

 3. PREDSTAVNICA ODGOJITELJA:

 -  Zorica Kovačević.


_________________________________________________________________________________________________________________

 Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO

N.Tesle bb, 32 227, Borovo

 

 

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-05/18-01/1

UBROJ: 2196/04-JT-1-03-18-08

 

U Borovu, 31.1.2018.

 

 

                                Na temelju čl.44  Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO,

Upravno  vijeće na 1. redovnoj sjednici održanoj 31.1.2018. godine, donosi

 

 

 

                                                      O D L U K U

 

                                   o  Poslovniku o radu  Upravnog vijeća  

                                      DV ZLATOKOSA BOROVO ,

 

 

 

 

I       Poslovnik o radu Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA BOROVO donesen je u cijelosti.

 

 

II     Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća vijećnicima će se dostavljati na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu , sukladno osobnom izjašnjavanju.

 

II     Na sjednicama Upravnog vijeća može prisustvovati osim članova i druge osobe sukladno Poslovniku i osiguranju javnosti rada vijeća i to najviše tri osobe koje su dužne prethodno najaviti svoje prisustvo u vrtić.

 

IV    Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                                  Milan Poznanović

____________________________________________________________________________________________________________________