UPRAVNO VIJEĆE


 Dječji vrtić ZLATOKOSA  B O R O V O

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA:601-05/18-01/11

URBROJ: 219/04-JT-1-03-18-01

Borovo, 28.1.2019.

 

                Na temelju čl.43 Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO, Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                           S A Z I V A

11. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana

30.1.2019.  god. (srijeda)  u prostorijama Dječjeg vrtića, sa početkom u 16,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

 

                                                          D N E V N I       R E D :

 

1. Usvajanje zapisnika sa  10. sjednice UV   DV ZLATOKOSA BOROVO.

2. Usvajanje Financijskog izvješća DV ZLATOKOSA za 2018. godinu. -Donošenje Odluke.

3.  Izvješće o provedenom inventurnom popisu za 2018. g.- Donošenje Odluke.

4.  Prijedlog za rashodovanje - Dugotrajna imovina ( Klavir koncertni ) -Donošenje Odluke.

5. Izvješća o :

A)  Realizirani poslovi:

      - nastavljeno bojanje polica iz soba sa kata  budući da su bile u lošem stanju ,

      - kupljeni umivaonici i slavine za dječje toalete u prizemlju i na katu ( 8 komada),

      - kupljene police za SDB na katu ( 3 komada),

      - kupljen novi DVD plejer za dvoranu na katu,

      - izvršeno pranje i dezinfekcija igračka i prostora na katu,

      - izvšena deratizacija unutrašnjeg prostora ( sukladno planu),

      - uređen prostor za zbornicu na katu ( postavljeni stolovi i stolice  iz kancelarije te pregrada koja odvoja spremište za didaktu i kostime u istoj prostoriji),

 B) U okviru projekta “ Poboljšanje uvjeta u dječjim vrtićima “ Ministarstva za demografiju i Opštine Borovo , biti će izvršena rekonstrukcija vrtića u toku narednih mjeseci;

       - radovi na sanaciji unutrašnjeg dijela vrtića na katu ( drugi dio kata) su započeli 7.12.2018. trebali su biti gotovi do 21.12.2018.. U dogovorenom roku nisu završeni, prolongirani su do 8.1.2019.  da je rok za polazak djece u vrtić za grupe 3-4 g. i 4-5. g produžen do 8.1.2019.

Radovi su prolongirani do 14.1.2019. Kada su završeni te je od 15.1.2019. omogućeno pohađanje vrtića za djecu skupina 4-5 g. i 5-6 g.U dogovoru izviđača radova i načelnika ostali radovi prolongirani su do 5,2 2019. kada bi trebali biti kompletno završeni , osim fasade,

- izolacija na tavanu djelomično postavljena,

      - radovi na kotlovnici nisu započeli,

      - radovi na postavljanju rasvjete nisu započeli,

      - budući da je izvođenje pojedinih radova ( bojanje zidova, postavljanje prozorskih klupica ) urađeno sa značajnim nedostacima bilo je nužno uraditi popravke,

      - postavljanje sanitarija u dječjim toaletima uradio domar vrtića,

      - napravljena pregrada kod stepenica za garderobu skupine 4-5 g. ( napravio domar),

C) Planirani poslovi:

     - od 1.2.2019. biti će neophodno ponovo zaposliti odgojitelja za rad u skupini 4-5 g. budući da je omogućeno pohađanje vrtića skupinama na katu,

 

 

     - Pedagoški muzej u Beogradu uputio je poziv našem vrtiću za organiziranje izložbe dječjih radova u njihovom prostoru ( suradnja dogovorena na stručnom putovanju u 10. mjesecu 2018.),

     - Sa novosadskog sajma obrazovanja Putokazi stigao je poziv za sudjelovanje u istom kao kandidat za ocjenu kvalitete odgojno- obazovnih ustanova,

D) Uplate za vrtić:

- Nepodmirena potraživanja od roditelja,

     - Razlikе u uplatama za vrtić nastale zbog nemogućnosti pohađanja vrtića uslijed sanacije, za 11. i 12. mjesec 2018. te 1. mjesec 2019.

     6.Informacije:

 Aktivnosti sa djecom:

A) Realizirano:

    - Božić - 25.12.2018 i 8.1.2018..- poticajni igrokazi u relaizaciji dramske grupe vrtića,

    - podjela novogodišnjih paketića - 31.12. 2018. u prostoru Kulturnog centra u Borovu ( iza zgrade Općine),

    - kreativno uređenje prostora usklađuje se sa trenutnim radovima na sanaciji vrtića.

- poticajni igrokaz - “SV,Sava , princ i prosvetitelj”

 B) Planirano:  

- Valentinovo - SV.Trifun - 14.2.2019.

- Pokladne aktivnosti

- Maskenbal - 4.3.2019.

- Druženje sa mamama i bakama - 8.3.2019.

- Proljećne aktivnosti,

- Poticajni igrokaz - Prvi dan proljeća - 21.3.2019.

- Uskršnje aktivnosti,

- Igrokazi - obilježavanje Uskrsa -19.4. i 26.4. 2019.

- Sukladno planiranim aktivnostima unutar skupina moguće su aktivnosti na temu - “ Dani voda-22.3.” ,

“ Dan planete zemlje -22.4.”, “ Svjetski dan zdravlja- 7.4.”

- Sportske aktivnosti - pripreme za OFDV ( predškolci).

7. Razno.

 

 

 

  Članovi Upravnog vijeća dužni su se pozivu odazvati u naznačeno vrijeme, za eventualnu spriječenost najaviti Predsjedniku Upravnog vijeća.

                 

                                                         PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                         Milan Poznanović

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________


  ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO U SAZIVU OD 2018. GODINE

 1.  PREDSTAVNICI OSNIVAČA OPĆINE BOROVO:

 - Srđan Jeremić, 

 - Srđana Španović,

 - Milan Poznanović.

 2. PREDSTAVNIK RODITELJA:

  - Dragan Rakazović.

 3. PREDSTAVNICA ODGOJITELJA:

 -  Zorica Kovačević.


_________________________________________________________________________________________________________________

 Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO

N.Tesle bb, 32 227, Borovo

 

 

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:601-05/18-01/1

UBROJ: 2196/04-JT-1-03-18-08

 

U Borovu, 31.1.2018.

 

 

                                Na temelju čl.44  Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO,

Upravno  vijeće na 1. redovnoj sjednici održanoj 31.1.2018. godine, donosi

 

 

 

                                                      O D L U K U

 

                                   o  Poslovniku o radu  Upravnog vijeća  

                                      DV ZLATOKOSA BOROVO ,

 

 

 

 

I       Poslovnik o radu Upravnog vijeća DV ZLATOKOSA BOROVO donesen je u cijelosti.

 

 

II     Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća vijećnicima će se dostavljati na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu , sukladno osobnom izjašnjavanju.

 

II     Na sjednicama Upravnog vijeća može prisustvovati osim članova i druge osobe sukladno Poslovniku i osiguranju javnosti rada vijeća i to najviše tri osobe koje su dužne prethodno najaviti svoje prisustvo u vrtić.

 

IV    Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                                  Milan Poznanović

____________________________________________________________________________________________________________________