UPRAVNO VIJEĆE

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO u posljednjem mandatu su:

Predstavnica Roditelja:
- Slađana Rakić

Predstavnici Osnivača - Opštine Borovo:
- Milan Poznanović - Predsjednik
- Miloš Erić - Član
- Srđan Jeremić - Član

Predstavnica stručnih djelatnika:
- Verica Vidić

                 

 Dječji vrtić ZLATOKOSA  B O R O V O

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA:601-05/17-01/31

URBROJ: 219/04-JT-1-03-17-01

Borovo, 19.12.2017.

 

                Na temelju čl.43 Statuta Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO, predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                           S A Z I V A

31. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO koja će se održati dana

22.12.2017.  god. (petak)  u prostorijama Dječjeg vrtića, sa početkom u 16,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

 

                                                          D N E V N I       R E D :

 

1. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice UV   DV  ZLATOKSA BOROVO.

2. Usvajanje izmjena i dopuna proračuna DV ZLATOKOSA za 2017 - Odluka.

3. Usvajanje Financijskog plana za 2018 g. Sa projekcijama za 2019 -2020 g.  - Odluka. 

4. Reizbor ravnatelja/ice D.V. ZLATOKOSA- ( mandat ističe 27.02.2018.) Odluka o raspisivanju  natječaja za imenovanje ravnatelja/ice.

5.Izvješća:    

   - roditeljima je ponuđen Program plivanja i prilagođavanja na vodu, u suradnji sa bazenima u Borovu naselju po cjeni od 150,00 kuna sa prijevozom, boravak 10 sati. Ponuđeno je u tri skupine ( ukupno 85 djece) prijavilo se u sve tri skupine ukupno 15 djece . Da bi se organizirao program bilo potrebno 30 djece . Zbog malog broja prijavljene djece ovaj program nije bilo moguće realizirati.                                                                                                              

6. Informacije:

 Aktivnosti sa djecom:

   A) Realizirano:

       - obilježan blagdana “Sv. Nikola” - 6. 12. uz poticajni igrokaz za sve skupine “ Sv Nikola i djeca” ( igrokaz pripremila dramska grupa odgojitelja)

       - 19.12. tradicijski običaji obilježavanje slave , slavska trpeza uz slavski kolač, svjeću, žito, ikonu, raznovrsna posluženja,

      - poticajni igrokaz “ Zima”, - 21.12.2017. - poticajni igrokaz za sve skupine realiziran u sobama dbevnog boravka za svaku skupinu posebno (igrokaz pripremila dramska grupa odgojitelja)

       B) Planirano:        

      - božićni blagdani,- poticajni igrokazi - 22.12.2017. i 5.1.2018.

      - sudjelovanje predškolaca na “ Borovskoj razglednici “- 22.12.2017.

      - posjeta domu za stare u Borovu - predškolci,- 22.12.2017.

      - Novogodišnja svečanost “ Novogodišnja priča bake Mrazice” - podjela paketića - 29.12.2017.

7.Razno.

 

  Članovi Upravnog vijeća dužni su se pozivu odazvati u naznačeno vrijeme, za eventualnu spriječenost najaviti predsjedniku Upravnog vijeća.

                 

                                                         PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                         Milan Poznanović