NATJEČAJI

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKA

BOROVO

DJEČJI VRTIĆ   ZLATOKOSA  BOROVO

N.Tesle bb, 32 227, Borovo

KLASA:112-01/22-01/1

URBROJ: 2196/04-JT-1-03-22-08

Borovo, 19.1.2022.


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),

članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) te članka 52. i 53. Statuta DV ZLATOKOSA BOROVO, kao i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO od 19.1. 2022. Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO raspisuje:


NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO


I  Ravnatelj/ ica se imenuje na razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja/icu.

II  Za ravnatelja/icu  može biti imenovana osoba koja;

- pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa , ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika
- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Uz vlastoručnu potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:

  • životopis,

  • dokaz o državljanstvu,

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

  • dokaz o radnom stažu elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/ktinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana

objave natječaja) sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/ktinje ne vodi prekršajni postupak (ne starije od

dana objave natječaja) sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),

- potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat/kinja nema izrečenu mjeru za zaštitu

dobrobiti djeteta (ne stariju od dana objave natječaja) sukladno članku 25. stavku 10. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),


Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije zasnivanja radnog odnosa od izabranog kandidata

zatražit će se predočenje izvornika.


Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih

i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03

i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN

157/13, 152/14 i 39/18) i drugim posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to

pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. i članka 103. Zakona o

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je dostaviti

dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona.
Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju,

potražite na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOK

AZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdfPrijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

DV ZLATOKOSA BOROVO

N.Tesle bb, 32 227 Borovo

sa naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.


Nakon isteka roka provodi se postupak izbora.


Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO, kao voditelj obrade

podataka, prikupljene podatke, na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu

provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz

primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog

pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.


Natječaj se objavljuje dana 26. siječnja 2022. godine u oglasniku Narodnih novina te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči DV ZLATOKOSA BOROVO www.zlatokosa-djecji-vrtic.hr


O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Predsjednik Upravnog Vijeća:

Milan Poznanović