NATJEČAJI

 REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKA

BOROVO

DJEČJI VRTIĆ   ZLATOKOSA  BOROVO

N.Tesle bb, 32 227, Borovo

KLASA:112-03/18-01/2

URBROJ: 2196/04-JT-1-03-18-01

Borovo, 19.3.2018.

      Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 44. Statuta DV ZLATOKOSA BOROVO, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO raspisuje natječaj, sukladno Odluci KLASA:601-05/18-01/2 , URBROJ: 2196/04-JT-1-03-18-04  za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA

 

- 1 izvršitelj/ica u radni odnos na određeno vrijeme  do 30. lipnja.2018.  puno radno vrijeme.

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelje kojim je stečena  viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelje, te položen stručni ispit.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-Životopis

-Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-Uvjerenje o nekažnjavanju odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) da ne  

  postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13)  

    a)potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak(čl.25.st.4.)

-Dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica

-Elektronički zapis HZMO o ostvarenom mirovinskom stažu.

 

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat/kinja je dužan/a priložiti originale ili ovjerene preslike traženih dokumenata te potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavlajnje poslova.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja ( od 21.do 28. 3.2018.)

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se ISKLJUČIVO na adresu:

DV ZLATOKOSA BOROVO, N.Tesle bb, 32 227 Borovo –  sa naznakom „Za natječaj- ne otvarati“

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

 Odluka Upravnog vijeća o odabiru kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama DV ZLATOKOSA BOROVO www.zlatokosa-djecji-vrtic.hr , u roku 8 dana od donošenja odluke.

Natječaj objaviti na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici vrtića te na mrežnoj stranici HZZ-a.

 

                                                        UPRAVNO VIJEĆE DV ZLATOKOSA BOROVO