NATJEČAJI

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKA

BOROVO

DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA BOROVO

N.Tesle bb, 32 227, Borovo

KLASA:112-02/21-02/1

URBROJ: 2196/04-JT-1-03-21-01

Borovo, 15.10.2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 44. Statuta DV ZLATOKOSA BOROVO, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO raspisuje natječaj, sukladno Odluci KLASA:601-05/21-01/30 , URBROJ: 2196/04-JT-1-03-21-04 za obavljanje poslova radnog mjesta:

  1. ODGOJITELJ/ICA

- 2 izvršitelja/ica u radni odnos na neodređeno ( od 1.7.2021.) puno radno vrijeme.

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelje kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelje, te položen stručni ispit.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-Životopis

-Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-Uvjerenje o nekažnjavanju odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) da ne

postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

a)potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak(čl.25.st.4.)

-Dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica

-Elektronički zapis HZMO o ostvarenom mirovinskom stažu.


Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat/kinja je dužan/a priložiti originale ili ovjerene preslike traženih dokumenata te potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja ( od 5.5.2021. do

12. 5.2021.)

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se ISKLJUČIVO na adresu:

DV ZLATOKOSA BOROVO, N.Tesle bb, 32 227 Borovo – sa naznakom „Za natječaj- ne otvarati“

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Odluka Upravnog vijeća o odabiru kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama DV ZLATOKOSA BOROVO www.zlatokosa-djecji-vrtic.hr , u roku 8 dana od donošenja odluke.

Natječaj objaviti na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici vrtića i HZZ-a.


UPRAVNO VIJEĆE DV ZLATOKOSA BOROVO