NATJEČAJI

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKA

BOROVO

DJEČJI VRTIĆ   ZLATOKOSA  BOROVO

N.Tesle bb, 32 227, Borovo

KLASA:112-02/23-01/1

URBROJ: 2196-9-1-03-23-01

Borovo, 16.3.2023.Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

te članka 44. Statuta DV ZLATOKOSA BOROVO, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO raspisuje natječaj, sukladno Odluci

 KLASA:003-07/23-01/13,  URBROJ: 2196-9-1-03-23-05  za obavljanje poslova radnog mjesta:


NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO:

ODGOJITELJ (m/ž):


- 1 izvršitelja/ica u radni odnos na određeno puno radno vrijeme.


Uvjeti:

- za odgojitelja i odgojitelja (m/ž) može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 2. Pravilnika o

vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u

dječjem vrtiću (NN 133/97),

- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete:

temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN

52/00, 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koji će se utvrditi

uvidom u svjedodžbu srednje škole ili fakulteta,

- radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona

o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).


U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i

prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.


Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

životopis,

dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana

objave natječaja) sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od

dana objave natječaja) sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju,

potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu

dobrobiti djeteta (ne stariju od dana objave natječaja) sukladno članku 25. stavku 10. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju,

preslika domovnice,

preslika osobne iskaznice

elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 1


odgovarajući dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku

i pismu nacionalnih manjina - vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koji će se utvrditi

uvidom u svjedodžbu srednje škole ili fakulteta .


Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije zasnivanja radnog odnosa od izabranog kandidata

zatražit će se predočenje izvornika.


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih

i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03

i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN

157/13, 152/14 i 39/18) i drugim posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to

pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. i članka 103. Zakona o

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je dostaviti

dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona.

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju,

potražite na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOK

AZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Ravnatelj može poništiti ovaj natječaj bez davanja posebnog obrazloženja.


Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom šalju se poštom ili se osobno donosi poslodavcu u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

DV ZLATOKOSA BOROVO

N.Tesle bb, 32 227 Borovo

sa naznakom „Natječaj za odgojitelja – određeno vrijeme - ne otvarati“

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.


Nakon isteka roka provodi se postupak izbora prijavljenih kandidata.


Odluka Upravnog vijeća o odabiru kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama DV ZLATOKOSA BOROVO www.zlatokosa-djecji-vrtic.hr , u roku 8 dana od donošenja odluke.

Za izabranog kandidata/kinju vrši se provjera radnih i stručnih sposobnosti kroz institut probnog rada,

sukladno članku 53. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19).


Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO, kao voditelj obrade

podataka, prikupljene podatke, na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu

provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz

primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog

pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.


Natječaj se objavljuje dana 20. 3. ( ožujka) 2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i DV ZLATOKOSA BOROVO www.zlatokosa-djecji-vrtic.hr


Predsjednik Upravnog vijeća: Milan Poznanović


2