We are constantly expanding the range of services offered, taking care of children of all ages.

Get In Touch

NATJEČAJI

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKA

BOROVO

DJEČJI VRTIĆ   ZLATOKOSA  BOROVO

N.Tesle bb, 32 227, Borovo

KLASA:112-02/24-01/1

URBROJ: 2196-9-1-03-24-01

Borovo, 17.1.2024.Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

te članka 44. Statuta DV ZLATOKOSA BOROVO, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZLATOKOSA BOROVO raspisuje natječaj, sukladno Odluci KLASA:003-07/24-01/22,

URBROJ: 2196-9-1-03-24-04  za obavljanje poslova radnog mjesta:


NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO:

ODGOJITELJ (m/ž):


- 1 izvršitelja/ica u radni odnos na određeno puno radno vrijeme.


Uvjeti:

- za odgojitelja i odgojitelja (m/ž) može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 2. Pravilnika o

vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u

dječjem vrtiću (NN 133/97),

- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete:

temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN

52/00, 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koji će se utvrditi

uvidom u svjedodžbu srednje škole ili fakulteta,

- radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona

o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).


U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i

prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.


Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

životopis,

dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana

objave natječaja) sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od

dana objave natječaja) sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju,

potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu

dobrobiti djeteta (ne stariju od dana objave natječaja) sukladno članku 25. stavku 10. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju,

preslika domovnice,

preslika osobne iskaznice

elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 1


odgovarajući dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku

i pismu nacionalnih manjina - vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koji će se utvrditi

uvidom u svjedodžbu srednje škole ili fakulteta .


Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije zasnivanja radnog odnosa od izabranog kandidata

zatražit će se predočenje izvornika.


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih

i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03

i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN

157/13, 152/14 i 39/18) i drugim posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to

pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. i članka 103. Zakona o

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je dostaviti

dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona.

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju,

potražite na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOK

AZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Ravnatelj može poništiti ovaj natječaj bez davanja posebnog obrazloženja.


Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom šalju se poštom ili se osobno donosi poslodavcu u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

DV ZLATOKOSA BOROVO

N.Tesle bb, 32 227 Borovo

sa naznakom „Natječaj za odgojitelja – određeno vrijeme - ne otvarati“

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.


Nakon isteka roka provodi se postupak izbora prijavljenih kandidata.


Odluka Upravnog vijeća o odabiru kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama DV ZLATOKOSA BOROVO www.zlatokosa-djecji-vrtic.hr , u roku 8 dana od donošenja odluke.

Za izabranog kandidata/tkinju vrši se provjera radnih i stručnih sposobnosti kroz institut probnog rada,

sukladno članku 53. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19).


Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO, kao voditelj obrade

podataka, prikupljene podatke, na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu

provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz

primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog

pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.


Natječaj se objavljuje dana 19. 1. ( sječnja) 2024. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i DV ZLATOKOSA BOROVO www.zlatokosa-djecji-vrtic.hr


Predsjednik Upravnog vijeća: Milan Poznanović